DÍL 1 - 16. ROZHODOVÁNÍ A ODPOVĚDNOST

Podle v podstatě všech duchovních tradic je člověk obdarován svobodnou vůlí. Shodnou se na tom tradice křesťanské, židovské, muslimské, buddhistické, indiánské, křovácké, aboridžinské ... Co to ale vlastně znamená?

Každou vteřinu děláme nějaké rozhodnutí. Jsou rozhodnutí, která provádíme spíše podvědomě – (kam šlápnu, jak budu gestikulovat, …) a pak rozhodnutí, která provádíme vědomě. Oba typy rozhodnutí ovlivňují náš život. Svobodná vůle znamená, že se v kteroukoliv chvíli můžeme rozhodnout naprosto jakkoliv. Každé rozhodnutí ale vyvolá nějaké důsledky, které se ve hmotě projeví jako události - nějak se pohneme, něco řekneme či něco uděláme. Jakmile se rozhodneme, nemůžeme toto rozhodnutí vzít zpět. Prostě se stalo. Můžeme se tedy rozhodovat jakkoliv, ale vždy poneseme důsledky našeho rozhodnutí. Chovat se odpovědně pak znamená přijímat taková rozhodnutí, jejichž důsledky chci nést. Znamená to dělat rozhodnutí maximálně uvědoměle.

Svým rozhodnutím vyjadřujeme nejen svou vlastní svobodnou vůli, ale i to, kým v danou chvíli jsme. Zároveň nám situace, kdy se rozhodujeme, dávají příležitost lépe si uvědomit, kdo jsme a nakolik jsme si v dané chvíli sami se sebou v souladu. Jsou situace, kdy se rozhodujeme snadno a většinou i rádi; tehdy jsme sebe-vědomí, víme, co chceme, a rozhodnutí nám dává energii k jednání. A pak jsou situace, kdy nám rozhodování energii bere a konfrontuje nás s vlastními hranicemi a nejistotou. Lidé se často nechtějí rozhodnout - a nedochází jim, že "nerozhodnout se" je také rozhodnutí, kterým vlastně vesmíru sdělují: " Přijímám jakékoliv důsledky." Co nám tedy brání se rozhodnout? Většinou je to strach ze změny, z nevratnosti rozhodnutí, z důsledků, které nedokážeme předvídat či u kterých si nejsme jistí, zda je zvládneme a uneseme. Nerozhodní jsme zejména ve chvílích, kdy nevíme, co vlastně chceme a kým jsme. Bojíme-li se rozhodnutí, bojíme se v tu chvíli sami sebe. Čeho se to v sobě vlastně bojíme, velmi dobře to vystihla Marianne Williamson: “Náš nejhlubší strach není v tom, že jsme nedostateční. Náš nejhlubší strach spočívá v tom, že jsme nadmíru silní. Je to naše světlo, nikoli naše temnota, co nás nejvíce děsí.”

Ano, za svá rozhodnutí neseme odpovědnost. A rozhodnutí má své důsledky. Může se stát, že tyto důsledky nakonec nepřinesou to, co jsme chtěli, že nebudou v souladu s našimi očekáváními, že se nám nebudou líbit. Možná zjistíme, že jsme někým jiným, než jsme si mysleli, a že chceme něco jiného, než jsme původně chtěli. Původní rozhodnutí změnit nemůžeme, ale co můžeme, je přijmout další rozhodnutí, které může být protichůdné vůči prvnímu rozhodnutí. Důsledky těchto rozhodnutí se mohou vzájemně "anulovat", ale ani jedno z rozhodnutí již nemůžeme z historie vymazat. Důsledky jsou dány fyzikálními zákony, společenskými zákony, morálkou a dalšími faktory. Ve východních náboženstvích jsou důsledky rozhodnutí nazývány karma. V extrémních rozhodnutích je potřeba být si důsledků plně vědom: když se rozhodnete něco ukrást nebo někoho zabít, pak musíte nést důsledky tohoto činu – a půjdete do vězení. Většina našich rozhodnutí ale nemívá „fatální“ charakter; položíte-li si při rozhodování otázku, co nejhoršího se může stát, málokdy jde opravdu o život.

Podstatnými rozhodnutími jsou především rozhodnutí, jakými emocemi budeme reagovat na události kolem nás. Většinou se o svých emocích rozhodujeme pouze podvědomě, neboli jsme reaktivní; v podstatě reagujeme jako naprogramovaný automat. K tomu, abychom rozhodnutí o emoci, jakou budeme reagovat, prováděli vědomě, bývá zpravidla potřeba silná vůle, dostatek energie a praktický trénink. Dělá se to tak, že necháme vědomí reagovat spontánně přirozenou reakční emocí, a náš pozorovatel (viz Cvičení v soustřeďování pozornosti) tuto emoci zaznamená v jejím počátku. V tuto chvíli můžeme emoci vědomým rozhodnutím odejmout pozornost (a tím energii) a vědomě spustit emoci (myšlenku), kterou chceme reagovat namísto toho. Příklad naleznete v článku Životní postoj na Honzově webu.

Emoce a myšlenky se v našem vědomí rodí samovolně a jejich zrod nemůžeme ovlivnit. Neneseme tedy odpovědnost za to, co nás napadne a jaká emoce se v nás zrodí, ale jsme odpovědni za to, jaké myšlence a jaké emoci budeme věnovat pozornost, na jakou myšlenku nebo emoci se svojí pozorností "nalepíme". Buďte proto pozorní ke svým myšlenkám a emocím. Svojí pozorností podporujte jen ty, které chcete, a těm, které nechcete, pozornost vědomě odeberte. Současně se na sebe nezlobte, když se to občas nepovede. To je normální a děje se nám to všem, i mistrům jógy či meditace.

V rozhodování vám může být velmi nápomocná vaše intuice. Techniky, jak se s pomocí intuice rozhodovat, najdete v následující kapitole.

16.1. Osobní hranice

Téma svobodné vůle souvisí s tématem osobních hranic a s respektem k druhým bytostem. Osobní hranice je hranice, kterou si každý z nás vytvořil někde kolem sebe. Každá lidská bytost má své různé osobní hranice pro různé aspekty svého života. Dokud se druhé bytosti pohybují mimo moje hranice, plně respektuji jejich svobodnou vůli. V okamžiku, kdy překročí moji hranici, je na mně, abych reagoval. Když nebudu reagovat, budu trpět, neboť došlo k porušení mé hranice, k porušení světa, který vnímám jako bezpečný. Mohu se pak cítit ohrožený, „zahnaný do kouta“, „dotlačený“ k něčemu, co jsem nechtěl, zkrátka jako oběť.

Osobní hranice nejsou fixní. Posunují se i podle toho, kdo se je snaží překročit. Pro své blízké máme obvykle hranice mnohem blíže, pro "cizí" bytosti mnohem dále. Základním předpokladem pro to, abychom se ve svých hranicích cítili dobře, je vnímavost vůči tomu, kde tyto hranice máme a kde je mají druzí lidé. Dobře to lze pozorovat třeba v dopravních prostředcích nebo ve frontě u pokladny. Všímejte si, jak velkou vzdálenost mezi sebou lidé zaujímají a v jakém prostoru se „zabydlují“. Pozorujte také, jak se lidé snaží udržet si hranice i v situacích, kdy se prostor v dopravním prostředku „zahustí“ nebo když se více lidí snaží vměstnat do menšího prostoru (třeba do výtahu). Lidé se důsledně vyhýbají očnímu kontaktu a zpravidla se snaží vytvořit si jakousi vlastní bublinu, do které se uzavřou (nejčastěji s vlastním mobilem). Do osobních bublin nás uzavírají také sluchátka na uších, četba knížky či časopisu, tmavé brýle na očích nebo odložení tašky na sedadlo vedle sebe. Všímejte si vlastních reakcí v takových situacích a pozorujte vlastní hranice. Když se na nás v dopravním prostředku zahledí malé dítě, zpravidla své hranice otevřeme a na dítě se usmějeme.

Reagovat na překročení hranic můžeme různými způsoby podle dané situace. Možnou reakcí je třeba posunout svoji hranici blíže k sobě, anebo překročiteli asertivně ukázat, že překročil hranici, a vrátit jej zpět za moje hranice. Může se stát, že s ochranou svých hranic neuspějeme, ale alespoň jsme pro to něco udělali.

Ochrana vlastních hranic nás vede k tomu, abychom byli v maximální možné míře ohleduplní k hranicím ostatních. Je velmi pravděpodobné, že když nebudeme překračovat hranice druhých lidí, budou i oni respektovat ty naše.Žádné komentáře:

Okomentovat